Wróć do strony głównej

Deklaracja dostępności Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ewy Krauze w Piasecznie

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ewy Krauze w Piasecznie (dalej także jako „Krauzówka”) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ewy Krauze w Piasecznie.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie oceny podmiotu zewnętrznego profesjonalnie świadczącego usługi w tym zakresie.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

Żądanie musi zawierać:

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

W budynku szkoły znajdują się dwa wejścia. Wejście główne od ul. Bukowej ze schodami oraz od al. Kasztanów z wjazdem bezpośrednio do budynku dla osób niepełnosprawnych. Budynek składa się z trzech kondygnacji w starej części oraz dwóch kondygnacji w nowej części. W budynku znajduje się jedna platforma pionowa - winda oraz dwie platformy poziome, dzięki którym można dotrzeć w każde miejsce w szkole. Na każdym piętrze znajduje się toaleta przystosowana dla osoby niepełnosprawnej poza kondygnacją w piwnicy. Sala gimnastyczna znajduje się na parterze i jest do niej bezpośredni dostęp. W budynku nie ma informacji głosowych oraz możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Do budynku szkoły można wejść z psem asystującym. Zarówno na terenie szkoły jak i przed szkołą na obu ulicach znajdują się miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Inne informacje i oświadczenia

Niezgodności strony internetowej wynikają z faktu, iż część materiałów została zamieszczona wcześniej, dla części zapewniono dostęp nieelektroniczny.

Zagadnienia te zostaną rozwiązane do końca 2021 r.