• Wstęp

    Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ewy Krauze w Piasecznie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej dostępnej pod adresem: https://krauzowka.pl/

    Data publikacji strony internetowej: 2021
    Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021

    Status pod względem zgodności z ustawą:

    Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

    Wyłączenia:

    • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

    Treści niedostępne

    • Część plików nie jest dostępna cyfrowo ( pliki PDF). Aktualnie trwają prace nad konwersją wszystkich plików PDF do wersji dostępnych cyfrowo.

    Deklarację sporządzono dnia: 2021-09-

    Deklarację sporządzono na podstawie audytu i aktualizacji przeprowadzonej przez podmiot zewnętrzny Sigma Sp. z o.o.

    Informacje zwrotne i dane kontaktowe

    Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

     

    Procedura wnioskowo-skargowa

    Każdy ma prawo:

    • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
    • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
    • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

    Żądanie powinno zawierać:

    • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
    • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
    • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

    Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

    Skargi i odwołania

    W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

    Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

    • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Piasecznie
    • Adres: 05-500 Piaseczno, al. Kasztanów 12
    • E-mail: szkola@krauzowka.pl
    • Telefon: (22)7567314

    Ułatwienia

    Serwis jest przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Może być używany na różnych platformach sprzętowych (stacjonarnych, mobilnych) i programowych (systemy operacyjne, przeglądarki).

    Zgodność ze standardami

    Serwis jest zgodny ze standardami W3C:

    • HTML 5
    • WCAG 2.0 (poziom AA)
    • Section 508

    Zgodność z prawem polskim i międzynarodowym

    Serwis spełnia wymagania zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów Krajowe Ramy Interoperacyjności z 12 kwietnia 2012 r. Rozporządzenie to wskazuje, że od czerwca 2015 r. serwisy publiczne musza spełniać wymagania dostępności. Powołuje się ono przy tym na specyfikację Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) w wersji 2.0 na poziomie AA.

    Serwis spełnia także zapisy dokumentów

    • Deklaracja Ministrów z 11 czerwca 2006
    • Inicjatywa i2010
    • Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych ONZ

    Kompatybilność

    Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych takich jak np. Window-Eyes, JAWS czy NVDA.

    Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

    Informacje dodatkowe

    Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:

    • zmiana wielkości czcionki
    • zmiana kontrastu
    • zmiana odstępu między akapitami
    • zmiana odstępu między wierszami
    • zmiana odstępu między literami

    Skróty klawiaturowe

    Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

    Pomoc w nawigacji

    Strona posiada górne oraz dolne menu, które znajduje się na wszystkich stronach.

    Dostępność architektoniczna

    W budynku szkoły znajdują się dwa wejścia. Wejście główne od ul. Bukowej ze schodami oraz od al. Kasztanów z wjazdem bezpośrednio do budynku dla osób niepełnosprawnych. Budynek składa się z trzech kondygnacji w starej części oraz dwóch kondygnacji w nowej części. W budynku znajduje się jedna platforma pionowa – winda oraz dwie platformy poziome, dzięki którym można dotrzeć w każde miejsce w szkole. Na każdym piętrze znajduje się toaleta przystosowana dla osoby niepełnosprawnej poza kondygnacją w piwnicy. Sala gimnastyczna znajduje się na parterze i jest do niej bezpośredni dostęp. W budynku nie ma informacji głosowych oraz możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Do budynku szkoły można wejść z psem asystującym. Zarówno na terenie szkoły jak i przed szkołą na obu ulicach znajdują się miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

     

  • Dane kontaktowe

   • Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Ewy Krauze w Piasecznie
   • (22)756 73 14
   • ul. aleja Kasztanów 12
    05-500 Piaseczno
    Poland
 • Obserwuj nas